LACE CRAZINESS

Lace craziness

Lace was one of the most luxurious goods in the past. Meant high social status and wealth. Nowadays still it is not cheap, especially this hand made. The most sought are Brussels or Venetian laces, made by blocks technique. The real work of art is also Irish lace. Lace consist of individual elements, made on crochet  and then connected with needle connected to each other. My beloved lace from Koniaków is made on crochet. Koniaków artists learn the real art from their grandmothers and elderly aunts. It seems that now more and more young women appreciate this incredible skill and “hekluje” (what means make lace). Just like Irish lace, Koniaków lace is made up of individual elements representing world of plant – leaves, flowers, twigs and various other traditional motifs. Traditional napkins, tablecloths or decorations for traditional folk shirts are made from Koniaków lace. I used them to create a completely modern bride headpieces.

Koronkowy zawrót głowy

Koronki były jednym z najbardziej luksusowych towarów w przeszłości. Oznaczały wysoki status społeczny oraz bogactwo. W dzisiejszych czasach nadal nie są tanie, zwłaszcza te, robione ręcznie. Najbardziej poszukiwane brukselskie czy weneckie robione są techniką klockową. Prawdziwym dziełem sztuki są także irlandzkie. Składają się z pojedynczych elementów, robionych na szydełku a potem łączonych ze sobą igłowo. Na szydełku robione są także moje ukochane koronki z Koniakowa. Koniakowskie koronczarki uczą się tej nie lada sztuki od swoich babek i starszych ciotek. Wydaje się, że obecnie coraz więcej młodych kobiet z powrotem docenia tę nie lada umiejętność i „hekluje” czyli szydełkuje. Podobnie jak koronka irlandzka, koniakowska koronka składa się pojedynczych elementów przedstawiających świat roślin- listki, kwiatki, gałązki oraz z różnych innych tradycyjnych motywów. Zazwyczaj wykonuje się z nich tradycyjne serwetki ,obrusy lub ozdabia się nimi koszule tradycyjnych ludowych koszul. Ja wykorzystałam je do stworzenia zupełnie nowoczesnych stroików na głowę panny młodej.

 

magdagreenmagdalilamagdak1

Make-up/style – Beata Bojda
Project of bride headpiece -Beata Bojda
Photo -Ivon Wolak
Model – Magda
Lace was made by  Mariola Wojats

 

Etno

Etno

Shorthand for “ethnic” is directly derived from the word ethnography, meaning the science based on description and analysis of the folk cultures of different communities and ethnic groups. Items of clothing and “paintings” on the face and body, which are specific to certain rites can be considered as members of ethnic group. In the folk culture – Polish wreath and bunches of flowers were a part of both religious and secular ceremonies such as marriage, funeral, festivals or Easter. In late nineteenth and early twentieth century when industry developed decorative papers and cigarette – new branch of handicraft called ‘handicraft paper’ developed. ’Handcraft paper’ has been used in the manufacture of ornaments, especially during the twentieth anniversary of interwar. Moreover, despite of traditional head wreaths and ornaments, frames of sacred images, roadside shrines and “spiders” (which was suspended from the ceiling) were decorated with paper flowers. Over time, handicraft techniques developed, such as cutting, twisting, rolling, or creating ‘candies’. In my project I used techniques coming from Opoczno area, although this technique it is also an integral part of Malopolska and subcarpathian tradition. The most abundant testimony of ‘paper handicraft’ tradition be found in the Folklore Museum in Sank and in the village of Tokarnia.

Flowers were made by traditional hand method of twisting. All elements, flowers was glued to previously prepared cardboard form. Every portrait refers to a certain ethnic style (not literally) and is consistent in terms of colour styling. In each portrait I used the vintage textiles and clothes that I adapted to the needs of the portrait. Contemporary jewelry, partly bought by me, partly borrowed from friends fulfills the stylizations. Make-up is the final result of combining all the individual elements of styling. I used traditional methods of painting but also pieces of lace, fabric and other ornaments were glued.

Etno photographs have been shown at The Brick Lane Gallery during the exhibition PHOTOGRAPHY NOW from 17th-27th September.

Etno

Skrót myślowy “etno” wywodzi się bezpośrednio od słowa etnografia, czyli nauki zajmującej się opisem i analizą kultur ludowych różnych społeczności i grup etnicznych. W jej skład wchodzą także elementy ubioru oraz “malunków” na twarzy i ciele,które są charakterystyczne dla pewnych obrzędów.W kulturze i obrzędowości ludowej- Polski, wieniec i bukiety z kwiatów były elementem towarzyszącym zarówno religijnym, jak i świeckim uroczystościom, takim jak: zaślubiny , pogrzeb, dożynki czy Wielkanoc. Na przełomie XIX i XX wieku, kiedy rozwinął się przemysł papierów i bibułek ozdobnych-powstała nowa gałąź rękodzielnicza zwana bibułkarstwem. Bibuła znalazła zastosowanie przy wyrobie ozdób, zwłaszcza w okresie XX lecia międzywojennego. Oprócz tradycyjnych wieńców i ozdób na głowę, papierowymi kwiatami dekorowano ramy świętych obrazów, przydrożne kapliczki oraz “pająki”, które zawieszano pod sufitem. Z czasem wykształciły się rozmaite techniki bibułkarskie, takie jak: wycinanie, skręcanie, zwijanie, rolowanie, cukierkowanie czy becikowanie. Do moich projektów wykorzystałam techniki bibułkarskie pochodzące z okolic Opoczna, chociaż to także nieodłączny element małopolskiej i podkarpackiej tradycji. Jej najliczniejsze świadectwo odnajdziemy w Muzeum Folkloru w Sanoku oraz we wsi Tokarnia.

Kwiaty wykonane zostały ręcznie tradycyjną metodą skręcania, zwijania itp. Następnym etapem pracy było ich naklejenie na wcześniej przygotowane kartonowe formy. Każdy portret nawiązuje do pewnej stylistyki etnicznej(nie dosłownie) i jest spójny pod względem kolorystycznym. Do stylizacji sylwetki wykorzystałam używane tkaniny i ubrania, które przerobiłam i dostosowałam do potrzeb danego portretu. Dopełnieniem całości jest współczesna biżuteria, częściowo kupiona przeze mnie,częściowo pożyczona od przyjaciół. Dodam,że pochodzi z różnych stron świata. Makijaże to końcowy efekt łączący całość poszczególnych elementów stylizacji. Wykorzystałam tradycyjne metody malowania ale także naklejałam fragmenty koronek, tkanin i innych ozdób.

Prace Etno zostały wystawione w The Brick Lane Gallery podczas wystawy PHOTOGRAPHY NOW od 17-27 września.

etno

photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-5     photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-6

photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-4     photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-3

photo_ula_kóska_model_Joanna     photo_ula_kóska_model_Joanna-4

photo_ula_kóska_model_Joanna-3     photo_ula_kóska_model_Joanna-2

photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda     photo_ula_kóska_oliwka_etno_beata_bojda-2

Make up/style /concept&design-Beata Bojda make up artist

Photo- Ula Kóska

Models- Joanna Orzechowska,Oliwka/United for Models.

12034433_1023221291062603_4175108509853426800_o

Photo – The Brick Lane Gallery

Louis Vuitton ‘Series 3’ exhibition, London

‘Series 3’ exhibition is a stand-alone exhibition showcasing Nicolas Ghesquière, his creativity process and influences.

Processed with VSCOcam with j3 preset

‘Series 3’ exhibition is a sensorial journey, venturing deep into the designer’s soul and an artisan’s heart. Nicolas Ghesquière takes us into adventure along emotional corridors of Louis Vuitton. Exhibition divided into 9 main parts, focusing on: GENESIS OF A COLLECTION, MASTER MIND, ARTIST’S HANDS, INFINITE SHOW, THE SCIENCE OF SAVOIR-FAIRE, A TALE OF CRAFTSMANSHIP, ACCESSORIES GALLERY, WARDROBE SENSATION and BE MY GUEST.

‘Series 3’ jest samodzielną wystawą prezentującą Nicolasa Ghesquièrea, jego proces myślowy i inspiracje. Wystawa ‘Series 3’ jest zmysłową podróżą w głąb duszy projektanta i serca rzemieślnika. Nicolas zabiera nas w przygodę wzdłuż emocjonalnych korytarzy Louis Vuitton. Wystawa podzielona jest na 9 głównych elementów, zwracając szczególna uwagę na: GENESIS OF A COLLECTIONMASTER MINDARTIST’S HANDSINFINITE SHOWTHE SCIENCE OF SAVOIR-FAIRE, A TALE OF CRAFTSMANSHIPACCESSORIES GALLERYWARDROBE SENSATION and BE MY GUEST.

GENESIS OF A COLLECTION

Last call for this experimental and emotional journey through the principles of a Autumn-Winter 2015/2016 collection. Enter into this extraordinary, geodesic dome, a reference to the structure built for the fashion show at the Foundation Louis Vuitton in Paris, in homage to the architect Richard Buckminster Fuller. Inside awaits an odyssey in time and space.

Ostatnia szansa na zobaczenie eksperymentalnej i emocjonalnej podróży przez Wiosenno-Zimowa kolekcje 2015/2016. Wejście do niezwyklej, geodezyjnej kopuły – odniesienia do struktury zbudowanej dla pokazu mody w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, w hołdzie dla architekta Richarda Bukminstera Fullera.

MASTER MIND

Processed with VSCOcam with j3 preset

Placed in the centre of the room Louis Vuitton trunk contains Nicolas Ghesquière’s ideas and inspirations. Over century after its inception, the trunk still holds some of Louis Vuitton’s most treasured secrets and guards many of Nicolas Ghesquière’s new ones.

Umieszczony w centrum kufer Louis Vuittion zawiere inspiracje i pomysly Nicolasa Ghesquière. Ponad wiek od stworzenia, kufer wciąż zawiera niektóre najbardziej strzeżone sekrety oraz broni wielu nowych sekretów Nicolasa.

Processed with VSCOcam with j3 preset

ARTIST’S HANDS

Processed with VSCOcam with j3 preset

Thousands of elements come together to create each special piece. ‘Series 3’ exhibition allows to follow in real-time as artisans create La Petite Malle and the Dora, two of Louis Vuitton New Classics.

Potrzebny jest tysiąc elementów aby stworzyć poszczególny dzieło. Wystawa ‘Series 3’ umożliwia śledzenie na żywo artystów tworzących dwa nowe klasyki Louis Vuitton – La Petite Malle i Dora.

INFINITE SHOW

Exhibition relives the excitement that surrounds a show at the Louis Vuitton foundation, where the Autumn-Winter 2015/2016 fashion show actually took place. 48 looks, 30 make-up artist under Pat McGrath’s guidance, 25 hairdressers under Paul Hanlon, 45 model dresses and one designer Nicolas Ghesquière. Freja Beha is the first to take the catwalk. She wears a sheepskin coat, carries an Echappee Belle trunk in silver Epi and walks in black leather ‘Masterpiece’ ankle boots.

Wystawa umożliwia przeżycie emocji otaczających show podczas pokazu w fundacji Louis Vuitton, gdzie pokaz Jesień-Zima 2015/2016 miał miejsce. 48 sylwetek, 30 makijażystów pod przewodnictwem Pat McGrath, 25 fryzjerów pod przewodnictwem Paul Hanlon, 45 modeli sukienek i jeden projektant Nicolas Ghesquière. Freja Beha była pierwsza modelką na wybiegu. Ubrana jest w owczy kożuch, niesie kufer Echappee Belle w srebrnym Epi i spaceruje w czarnych skórzanych botkach ‘Masterpiece’

Processed with VSCOcam with j3 preset

THE SCIENCE OF SAVOIR-FAIRE

IMG_5644

The creativity of designer becomes reality through artisan’s touch and the precision of the laser.

Twórczość artysty staje się rzeczywistością poprzez dotyk rzemieślnika i precyzje lasera.

A TALE OF CRAFTSMANSHIP

Recreated Louis Vuitton atelier with artisans creating extraordinary and beautiful pieces. Required 30 hours of craftsmanship to create one piece.

Odtworzone atelier Louis Vuitton z rzemieślnikami tworzącymi niezwykle i piękne dzieła. Wykonanie jednego dzieła zajmuje 30 godzin.

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

ACCESSORIES GALLERY 

‘I’ve always loved designing accessories. For me, accessories never stand alone, there has to be a common thread between them. They’re an integral part of each outfit, either clashing or complementing it. They share the same sentiment and movement as the garment. A silhouette is a complete make-up of all these elements.’  – Nicolas Ghesquière

Zawsze kochałem projektowanie akcesoriów. Dla mnie akcesoria nigdy nie są samodzielne, zawsze musi być wspólny watek pomiędzy nimi. Sa nie rozłączna częścią każdego stroju, uzupełniają lub kucą się ze strojem. Ze strojem laczy je ten sam sentyment i ruch. Sylwetka jest kompletnym makijażem tych elementów.‘ – Nicolas Ghesquière

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

WARDROBE SENSATION 

Here clothes tucked away in their glass cases come alive when they are taken. Garments speak to the woman who wishes to own it. It tells her a story, one she’ll enjoy listening to, tales of who she would like to become. The wardrobe: a gateway to a thousands possibilities.

Tutaj ubrania zamknięte w szklanych gablotach ożywają przy dotknięciu. Ubiory przemawiają do kobiety która chce być ich właścicielem. Opowiadają jej opowieści o tym kim mogła by się stać. Szafa: brama do tysiąca możliwości.

Processed with VSCOcam with j3 presetProcessed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset\

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 presetProcessed with VSCOcam with j3 preset

BE MY GUEST 

The Autumn-Winter 2015/2016 campaign by Jurgen Teller and Bruce Weber. Their study focused on the many faces of Nicolas Ghesquière woman: actresses, iconic models, ‘new faces’…of different generation and background, they are all Louis Vuitton.

Jesienno-Zimowa kampania 2015/2016 stworzona przez Jurgena Tellera i Bucea Webera. Ich nauka skoncentrowana jest na wielu twarzach kobiet Nicolasa Ghesquièrea : aktorek, ikon mody, ‘nowych twarzy’… różnych generacji i pochodzenia –  lecz wszystkie są Louis Vuitton.

Processed with VSCOcam with j3 preset

Art of Illusion

Make-up is an art of illusion. Models facial features, corrects imperfections, emphasizes values ​​that are worth emphasizing. Using makeup as an art allows make-up artist to spread their wings with no limitations. By choosing products that serve as a tool to create an artistic make-up , make-up artist can direct its own creation, eariel concepr or idea which came across looking at art pieces.

50s brought new trends that broke the barriers of art, which has been previously reserved for elite only. Development of industry and media shared reception of art, by that allowing popular art to enter the market. In Poland, one of the most interesting representatives of contemporary art was Stanisław Jakubczak. His colleagues were created in the mid 50s. The series consists of only 8 colors which were available that time on sale. Collage are made from cut and glued pieces of colored paper. I used them as a background for mak-up that I made using similar technique.

Aristoi ART & DESIGN art galery (www.aristoi.pl) provided Stanisława Jakubczaka’s collages.

Makijaż jest sztuką iluzji. Modeluje rysy twarzy, koryguje niedoskonałości, podkreśla walory warte uwydatnienia. Traktowanie makijażu jako dzieła sztuki pozwala makijażyście rozwinąć skrzydła, nie ograniczają go bowiem żelazne zasady stosowane podczas tradycyjnej pracy. Wybierając produkty, które służą jako narzędzie do stworzenia makijażu-obrazu, makijażysta może kierować się własną kreacją, wcześniejszą koncepcją czy pomysłem, na który wpadł przypadkiem, na przykład oglądając dzieła sztuki.

Lata 50-te przyniosły nowe trendy, które przełamały bariery sztuki będącej dotąd enklawą zarezerwowaną dla elit. Rozwój przemysłu i mediów udostępnił odbiór sztuki, jednocześnie pozwalając wkroczyć na rynek sztuce popularnej. W Polsce jednym z ciekawszych przedstawicieli sztuki nowoczesnej był Stanisław Jakubczak. Jego kolaże powstały w połowie lat 50-tych. Seria składa się tylko z 8 kolorów, ponieważ takie kolory były wówczas dostępne w sprzedaży. Kolaże są wykonane za pomocą wycinanych i naklejanych fragmentów kolorowego papieru. Posłużyły mi jako tło dla makijaży, które wykonałam podobną techniką.

Kolaże Stanisława Jakubczaka udostępniła galeria sztuki ARISTOI ART & DESIGN(www.aristoi.pl)

MUA3 MUA2 MUA1

Photo: Ivon Wolak

Model: Angelika

Make-up&Style: Beata Bojda