Louis Vuitton ‘Series 3’ exhibition, London

‘Series 3’ exhibition is a stand-alone exhibition showcasing Nicolas Ghesquière, his creativity process and influences.

Processed with VSCOcam with j3 preset

‘Series 3’ exhibition is a sensorial journey, venturing deep into the designer’s soul and an artisan’s heart. Nicolas Ghesquière takes us into adventure along emotional corridors of Louis Vuitton. Exhibition divided into 9 main parts, focusing on: GENESIS OF A COLLECTION, MASTER MIND, ARTIST’S HANDS, INFINITE SHOW, THE SCIENCE OF SAVOIR-FAIRE, A TALE OF CRAFTSMANSHIP, ACCESSORIES GALLERY, WARDROBE SENSATION and BE MY GUEST.

‘Series 3’ jest samodzielną wystawą prezentującą Nicolasa Ghesquièrea, jego proces myślowy i inspiracje. Wystawa ‘Series 3’ jest zmysłową podróżą w głąb duszy projektanta i serca rzemieślnika. Nicolas zabiera nas w przygodę wzdłuż emocjonalnych korytarzy Louis Vuitton. Wystawa podzielona jest na 9 głównych elementów, zwracając szczególna uwagę na: GENESIS OF A COLLECTIONMASTER MINDARTIST’S HANDSINFINITE SHOWTHE SCIENCE OF SAVOIR-FAIRE, A TALE OF CRAFTSMANSHIPACCESSORIES GALLERYWARDROBE SENSATION and BE MY GUEST.

GENESIS OF A COLLECTION

Last call for this experimental and emotional journey through the principles of a Autumn-Winter 2015/2016 collection. Enter into this extraordinary, geodesic dome, a reference to the structure built for the fashion show at the Foundation Louis Vuitton in Paris, in homage to the architect Richard Buckminster Fuller. Inside awaits an odyssey in time and space.

Ostatnia szansa na zobaczenie eksperymentalnej i emocjonalnej podróży przez Wiosenno-Zimowa kolekcje 2015/2016. Wejście do niezwyklej, geodezyjnej kopuły – odniesienia do struktury zbudowanej dla pokazu mody w Fundacji Louis Vuitton w Paryżu, w hołdzie dla architekta Richarda Bukminstera Fullera.

MASTER MIND

Processed with VSCOcam with j3 preset

Placed in the centre of the room Louis Vuitton trunk contains Nicolas Ghesquière’s ideas and inspirations. Over century after its inception, the trunk still holds some of Louis Vuitton’s most treasured secrets and guards many of Nicolas Ghesquière’s new ones.

Umieszczony w centrum kufer Louis Vuittion zawiere inspiracje i pomysly Nicolasa Ghesquière. Ponad wiek od stworzenia, kufer wciąż zawiera niektóre najbardziej strzeżone sekrety oraz broni wielu nowych sekretów Nicolasa.

Processed with VSCOcam with j3 preset

ARTIST’S HANDS

Processed with VSCOcam with j3 preset

Thousands of elements come together to create each special piece. ‘Series 3’ exhibition allows to follow in real-time as artisans create La Petite Malle and the Dora, two of Louis Vuitton New Classics.

Potrzebny jest tysiąc elementów aby stworzyć poszczególny dzieło. Wystawa ‘Series 3’ umożliwia śledzenie na żywo artystów tworzących dwa nowe klasyki Louis Vuitton – La Petite Malle i Dora.

INFINITE SHOW

Exhibition relives the excitement that surrounds a show at the Louis Vuitton foundation, where the Autumn-Winter 2015/2016 fashion show actually took place. 48 looks, 30 make-up artist under Pat McGrath’s guidance, 25 hairdressers under Paul Hanlon, 45 model dresses and one designer Nicolas Ghesquière. Freja Beha is the first to take the catwalk. She wears a sheepskin coat, carries an Echappee Belle trunk in silver Epi and walks in black leather ‘Masterpiece’ ankle boots.

Wystawa umożliwia przeżycie emocji otaczających show podczas pokazu w fundacji Louis Vuitton, gdzie pokaz Jesień-Zima 2015/2016 miał miejsce. 48 sylwetek, 30 makijażystów pod przewodnictwem Pat McGrath, 25 fryzjerów pod przewodnictwem Paul Hanlon, 45 modeli sukienek i jeden projektant Nicolas Ghesquière. Freja Beha była pierwsza modelką na wybiegu. Ubrana jest w owczy kożuch, niesie kufer Echappee Belle w srebrnym Epi i spaceruje w czarnych skórzanych botkach ‘Masterpiece’

Processed with VSCOcam with j3 preset

THE SCIENCE OF SAVOIR-FAIRE

IMG_5644

The creativity of designer becomes reality through artisan’s touch and the precision of the laser.

Twórczość artysty staje się rzeczywistością poprzez dotyk rzemieślnika i precyzje lasera.

A TALE OF CRAFTSMANSHIP

Recreated Louis Vuitton atelier with artisans creating extraordinary and beautiful pieces. Required 30 hours of craftsmanship to create one piece.

Odtworzone atelier Louis Vuitton z rzemieślnikami tworzącymi niezwykle i piękne dzieła. Wykonanie jednego dzieła zajmuje 30 godzin.

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

ACCESSORIES GALLERY 

‘I’ve always loved designing accessories. For me, accessories never stand alone, there has to be a common thread between them. They’re an integral part of each outfit, either clashing or complementing it. They share the same sentiment and movement as the garment. A silhouette is a complete make-up of all these elements.’  – Nicolas Ghesquière

Zawsze kochałem projektowanie akcesoriów. Dla mnie akcesoria nigdy nie są samodzielne, zawsze musi być wspólny watek pomiędzy nimi. Sa nie rozłączna częścią każdego stroju, uzupełniają lub kucą się ze strojem. Ze strojem laczy je ten sam sentyment i ruch. Sylwetka jest kompletnym makijażem tych elementów.‘ – Nicolas Ghesquière

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset

WARDROBE SENSATION 

Here clothes tucked away in their glass cases come alive when they are taken. Garments speak to the woman who wishes to own it. It tells her a story, one she’ll enjoy listening to, tales of who she would like to become. The wardrobe: a gateway to a thousands possibilities.

Tutaj ubrania zamknięte w szklanych gablotach ożywają przy dotknięciu. Ubiory przemawiają do kobiety która chce być ich właścicielem. Opowiadają jej opowieści o tym kim mogła by się stać. Szafa: brama do tysiąca możliwości.

Processed with VSCOcam with j3 presetProcessed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 preset\

Processed with VSCOcam with j3 preset

Processed with VSCOcam with j3 presetProcessed with VSCOcam with j3 preset

BE MY GUEST 

The Autumn-Winter 2015/2016 campaign by Jurgen Teller and Bruce Weber. Their study focused on the many faces of Nicolas Ghesquière woman: actresses, iconic models, ‘new faces’…of different generation and background, they are all Louis Vuitton.

Jesienno-Zimowa kampania 2015/2016 stworzona przez Jurgena Tellera i Bucea Webera. Ich nauka skoncentrowana jest na wielu twarzach kobiet Nicolasa Ghesquièrea : aktorek, ikon mody, ‘nowych twarzy’… różnych generacji i pochodzenia –  lecz wszystkie są Louis Vuitton.

Processed with VSCOcam with j3 preset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s